Współpraca z rodzicami

Nie tak ważne żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział,

nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło,

a żeby go coś naprawdę zajmowało, żeby miał zamiłowanie.

Janusz Korczak

 

KROKI JAKIE RODZIC POWINIEN PODJĄĆ, GDY COŚ NIEPOKOI GO W ZACHOWANIU DZIECKA

(ZACHOWANIE, PROBLEMY EDUKACYJNE, ROZWÓJ PSYCHOMOTORYCZNY, ROZWÓJ MOWY, ITP):

 

 1. Porozmawiaj o problemie z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu – spróbujcie ustalić wspólny plan działania.
 1. Następnie udaj się na rozmowę z pedagogiem.
 1. Gdy istnieje potrzeba większego wsparcia udaj się do poradni psychologiczno – pedagogicznej, najbliższa znajduje się w Dobrzejewicach, telefon kontaktowy: 566786462.
 1. Możesz o tym porozmawiać z dyrektorem.

Zadaniem szkoły, podobnie jak domu rodzinnego, jest wytworzenie w dzieciach konkretnych umiejętności, otwartości, ciekawości świata, zaradności, empatii i współdziałania. Związku z tym, iż rodzice oraz nauczyciele mają takie same cele, naszym obowiązkiem jest wspólne działanie oraz współpraca na wielu płaszczyznach. Aby droga ta była efektywna wesprzeć się można następującymi narzędziami (Każde z narzędzi poddano krytycznej analizie podczas spotkania międzynarodowego w ramach projektu Comenius Regio):

 • Wywiadówki inaczej zebrania z rodzicami, mają na celu omówienie osiągnięć szkolnych uczniów, ważnych spraw organizacyjnych klasy, a także rozmów na temat napotkanych trudności oraz sukcesów. Ułatwiają one systematyczne monitorowanie frekwencji i wyników nauczania, a także bezpośrednią współpracę rodzica, który może angażować się w pracę szkoły.
 • Organizacja wspólnych imprez i uroczystości przyczynia się do lepszego poznania przez rodziców panującej w szkole atmosfery, pozwala na zacieśnienie więzi oraz polepszenie współpracy. Ma także wpływ na budowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej oraz zaangażowania w życie dziecka.
 • Działalność Rady Rodziców – współpraca przyczynia się do wspólnego podejmowania decyzji dotyczącej organizacji życia pozalekcyjnego, daje szansę na zmianę, udział w budowaniu zasad, reguł, możliwości rozwoju dzieci.
 • Kontakty indywidualne w trakcie których omawia się sprawy wychowawcze, trudności, sposoby pomocy, pracy z uczniem bądź konkretne działania ułatwiające uczniowi funkcjonowanie w szkole; przyczyniają się do szybkiego i systematycznego rozwiązywania problemów z uczniami, a także mają wpływ na polepszenie współpracy między nauczycielem a rodzicem.
 • Rozmowy z pedagogiem szkolnym przyczyniają się do wspólnego rozwiązywania różnorodnych problemów, kierowania uczniów na dodatkowe badania np. do specjalisty, a także uzyskania potrzebnego wsparcia.
 • Zeszyty do korespondencji – wszystkie zwolnienia, usprawiedliwienia są zawarte w jednym zeszycie. Ułatwia to monitorowanie nieobecności oraz szybką korespondencję z rodzicami.
 • Dziennik elektroniczny umożliwia bieżącą kontrolę wyników nauki i frekwencji w szkole, a także szybki kontakt rodzica z nauczycielem.
 • Rozmowy telefoniczne, których celem jest okolicznościowa wymiana informacji o uczniu, a także służące udzielaniu porad w sprawach wychowawczych.
 • Strona internetowa szkoły ułatwia dostęp do bieżących informacji, dokumentacji szkolnej, sprawozdań oraz zdjęć z imprez i uroczystości.
 • Szkolenia dla rodziców – organizowane przez nauczycieli oraz specjalistów, ekspertów mają na celu udzielenie pomocy, a także poruszają istotne dla ucznia kwestie dotyczące nauki, rozwoju czy zachowania.
 • Lekcje otwarte dla rodziców – dzięki tym spotkaniom rodzic widzi bezpośrednią relację między nauczycielem a ich dzieckiem, poznają sposób pracy nauczyciela a także aktywność dziecka na lekcji. Zajęcia te przyczyniają się do indywidualnego zbliżenie rodziców do problemów wychowawczych, a także podniesienia jakości nauczania.

Jak widać możliwości bezpośredniego kontaktu rodziców z nauczycielem i środowiskiem szkolnym jest wiele. Warto z nich korzystać, ponieważ przyczynia się to do efektywniejszej współpracy między nauczycielami a opiekunami dzieci, a tym samym ułatwia prawidłowe funkcjonowanie uczniów w szkole, a także zwiększa szanse osiągnięcia sukcesu edukacyjnego młodych ludzi.

 

Materiał zaczerpnięty ze strony:

http://www.szybinski.cieszyn.pl/szybinski_new/sites/default/files/wsp%C3%B3%C5%82praca%20z%20rodzicami%20-%20regio%20handout_0.pdf

oprac. Anna Wieczerzak


Urząd Gminy w Obrowie


Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy


Przedszkole Samorząowe im. Króla Maciusia Pierwszego w Brzozówce