REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. J. KORCZAKA W BRZOZÓWCE

 

 Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.

 1. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela o każdorazowym oddaleniu się.
 2. Uczeń ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela świetlicy.
 3. Uczeń dba i z rozwagą korzysta z wyposażenia świetlicy.
 4. Gry i sprzęty sportowe wydawane są przez nauczyciela świetlicy.
 5. Uczeń nie korzysta w świetlicy z telefonu komórkowego, tableta i innych przedmiotów przyniesionych z domu bez zgody opiekuna świetlicy.
 6. Za zaginione telefony i inne przedmioty przyniesione z domu, świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu.
 8. Ucznia odbierają rodzice lub wyznaczeni opiekunowie zapisani w karcie zgłoszenia do świetlicy. W wyjątkowych sytuacjach dziecko może odebrać osoba nie umieszczona na karcie zgłoszenia – musi jednak posiadać przy sobie pisemne upoważnienie od rodziców.
 9. Rodzic lub opiekun jest zobowiązany do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka.
 10. Uczeń dojeżdżający autobusem szkolnym oraz uczniowie przebywający w świetlicy podczas przerwy w zajęciach wynikających z planu lekcji są podopiecznymi nauczyciela świetlicy.
 11. Uczeń dojeżdżający autobusem szkolnym oczekuje na lekcje i powrót do domu w świetlicy szkolnej.
 12. Uczeń objęty opieką świetlicy oczekujący na autobus szkolny nie może wychodzić poza teren szkoły, chyba że posiada pisemną zgodę rodzica i deklarację odpowiedzialności.
 13. Uczeń, którego zachowanie będzie zagrażało bezpieczeństwu własnemu lub innych uczestników świetlicy – może po uprzednim poinformowaniu rodziców – zostać skreślony z listy uczestników świetlicy.
 14. Zajęcia świetlicowe odbywają się w miarę możliwości na świeżym powietrzu, dopuszczalne są spacery.
 15. W miarę możliwości ogranicza się aktywność sprzyjającą bliskiemu kontaktowi.
 16. Środki do dezynfekcji rąk oraz dezynfekcji wyposażenia świetlicy umieszczone są w widocznym miejscu umożliwiającym łatwy dostęp.
 17. Uczeń korzystający z elementów stanowiących wyposażenie świetlicy, z pomocą nauczyciela dezynfekuje je po zakończonej zabawie, pamiętając o higienie rąk.
 18. W miarę możliwości ogranicza się aktywność sprzyjającą bliskiemu kontaktowi uczniów.
 19. Zaleca się korzystać z własnych przyborów szkolnych lub dezynfekować wypożyczone ze świetlicy szkolnej.
 20. Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać jedynie uczniowie zgłoszenie pisemnie, których oboje rodzice są czynni zawodowo; uczniowie przebywający podczas przerwy w zajęciach wynikającej z planu; uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym.
 21. Opłata na fundusz świetlicy jest wnoszona dobrowolnie.

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W BRZOZÓWCE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022